การเขียนเว็บไซต์ที่เรียกผู้ชมเข้าดูจำนวนมาก
มกราคม 16, 2017
สินทรัพย์ หนี้สินและทุน
มกราคม 30, 2017
Show all

การบัญชีและการทำบัญชี

งานของการทำบัญชี เป็นการจดบัญทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายรับ รายจ่าย หรือสิ่งที่มูลค่าเป็นตัวเงินไว้ในสมุดบัญชี โดยจัดแยกประเภท หมวดหมู่ อย่างเป็นระเบียบ ถูกต้องตามหลักการ และสามารถแสดงผลดำเนินงาน พร้อมทั้งแสดงฐานะการเงินของกิจการในระยะใดระยะหนึ่งได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

จุดประสงค์ของการทำบัญชี

1. เพื่อจดบัญทึกรายการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยเรียงลำดับก่อนหลัง และจำแนกประเภทของรายการค้าอย่างสมบูรณ์

2. เพื่อให้การจดบัญทึกการค้านั้นถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชี และตามกฏหมายว่าด้วยการบัญชี

3. เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะการเงินในรอบระยะเวลาหนึ่ง

4. เพื่อรวมสถิติอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการบริหารงาน ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการวางแผนการดำเนินงาน และควบคุมกิจการให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย

ประโยชน์จากการทำบัญชี

1. ช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถดูแลควบคุม รักษาสินทรัพย์กิจการได้

2. ช่วยให้ทราบผลการดำเนินการ ในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งที่ต้องการทราบ

3. ข้อมูลทางการบัญชีเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารกิจการกับการกำหนดนโยบายในการวางแผน และช่วยในการตัดสินใจต่างๆ เพื่อการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ช่วยในการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

ผู้ใช้ที่รับประโยชน์ของการทำบัญชีเหล่านี้คือ

1. เจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ที่สนใจถึงฐานะการเงินของกิจการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย ตลอดจนผลตอบแทนที่จะได้รับ ซึ่งการจะทราบถึงฐานะการเงินของกิจการตลอดจนผลการดำเนินงานของกิจการต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชี

2. เจ้าหนี้การค้าและผู้ให้เงินกู้ยืม ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในประกอบการตัดสินใจ ว่าจะให้เครดิตแก่ผู้กู้ยืมหรือไม่

3. นักลงทุน ซึ่งจะสร้างความมั่นใจในการลงทุน กิจการย่อมมีงบแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ดี

4. หน่วยงานรัฐบาล ใช้ข้อมูลทางการบัญชีประกอบการพิจารณาในการเรียกเก็บภาษี

5. บุคคลภายในองค์กร เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ซึ่งจะนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ ในการบริหารต่อไป

บทความนี้เยี่ยมมากเลย!

อยากทำบัญชีให้เรียบร้อยกว่าเดิมมั้ย? PYMLO ช่วยคุณจัดการบัญชีธุรกิจอย่างง่ายและรวดเร็ว

Comments are closed.